Wizualizacja informacji

19 września w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się międzynarodowe seminarium zatytułowane „Wizualizacja informacji”. Zaproszeni goście przedstawiali zastosowanie metod wizualizacji w różnych dziedzinach życia

Seminarium rozpoczęło się wspólną Eucharystią sprawowaną w Kaplicy Zawierzenia przez Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu o. dra Zdzisława Klafkę CSsR.

Oficjalne powitanie prelegentów i gości poprowadził kierownik katedry Informatyki WSKSiM dr Grzegorz Osiński.

Pierwsza głos zabrała pani prof. Andrea Scharnhorst z Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences w Amsteradmie, która przedstawiła temat „Mapowanie białych miejsc”.

Następnie wystąpił prof. dr hab. Dominik Sankowski z Uniwersytetu Technologicznego w Łodzi. Zaprezentował on prezentację dotyczącą „Wizualizacja w procesie tomografii”.

Dr Jan Kozłowski wygłosił prelekcję zatytułowaną „Ikonografia dla historii nauki”.

Kolejnym punktem programu była dyskusja panelowa połączona z przerwą kawową, podczas której uczestnicy mogli zadawać pytania dotyczące poruszanych tematów.

Po krótkiej przerwie głos zabrał prof. Zbigniew Osiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie. Zaprezentował temat „Wizualizacja informacji w badaniach historycznych”.

Ostatni prelegent – prof. Jan Fazlagić omówił zagadnienie „Dokąd zmierzają pomiary w nauce?”

Następnie uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania w ramach dyskusji panelowej.

Dla osób biorących udział w wydarzeniu została przygotowana wycieczka po Toruniu wraz z licencjonowanym przewodnikiem.

Ostatnim punktem programu była prezentacja przygotowana przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Dodatkowe Informacje na temat Wizualizacji Informacji można znaleźć na specjalistycznych portalach, które są prowadzone przez pracowników naszej Uczelni: wizualizacjainformacji.pl i wizualizacjanauki.umk.pl