Wyjazd szkoleniowy do Związku Polaków w Rumunii

Dzięki programowi Erasmus+, nie tylko budujemy prestiż i umiędzynarodowienie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu WSKSiM, ale także zbliżamy Polskę i Polaków do Naszych Rodaków poza granicami Ojczyzny.

Jednym z miejsc, które w tym roku w ramach szkolenia zobaczyliśmy były Domy Polskie i siedziba Związku Polaków na rumuńskiej Bukowinie.

Polonia w Rumunii jest niezwykle aktywna. Nie tylko kultywują język, religię i tradycję, jak ich pradziadowie, ale także co roku organizują liczne wydarzenia, na które przybywają przedstawiciele władz rumuńskich, jak i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W tym trudnym okresie pandemii, kiedy przez półtora roku wiele działań zostało „zamrożonych”, podjęliśmy decyzję o wyjeździe do Suczawy, gdzie znajduje się siedziba główna Związku Polaków w Rumunii. Zostaliśmy zakwaterowani w jednej z polskich wiosek nieopodal, gdzie znajduje się Polski Dom. Mowa o wsi z dominacją Polaków tam mieszkających: Nowy Sołoniec.

Cele mieliśmy bardzo liczne. Z jednej strony chcieliśmy zwizytować miejsce praktyk. Studenci WSKSiM mogą w ramach programu Erasmus+ wyjechać do Suczawy i tak odbywać praktyki – minimum 60 dni. Nie tylko mają możliwość realizacji licznych zadań Związku, ale także nabierać wprawę dziennikarską publikując i redagując teksty w ważnym czasopiśmie „Polonus”.

Z drugiej strony, Nasi jakże mili Gospodarze, przygotowali dla nas bardzo wymagające i ważne szkolenie. Jego celem było zrozumienie lokalnych uwarunkowań relacji między organizacjami pozarządowymi a władzami, tak regionalnymi, jak i ogólnokrajowymi.
Co ważne, cel szkolenia był o wiele bardziej wielopoziomowy. Nie chodziło tylko o zrozumienie sytuacji organizacji polskich w Rumunii, nawiązanie ściślejszej współpracy ze Związkiem Polaków w Rumunii, która i tak była świetna, ale także nabycie specjalistycznych kompetencji dydaktycznych, wynikających z kontaktów z uczniami i studentami spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej.

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu szczycimy się wysokim stopniem umiędzynarodowienia. Chodzi nie tylko o studentów spoza granic kraju, którzy przybywają w ramach programu Erasmus+, ale również o szerokie programy i działania władz uczelni, które zachęcają przedstawicieli Polonii z całego świata do przybywania i studiowania właśnie w Toruniu.

Elementem zachęcania do studiowania w Toruniu przez Polonię jest specjalny program kształcenia. Za przykład podam specjalistyczny przedmiot: „Polish for Foreigners” („Polski dla obcokrajowców”). Realizujemy również szereg przedmiotów w języku angielskim, które są wysoko cenione.

Szkolenie zorganizowane przez Związek Polaków w Rumunii miało na celu właśnie podniesienie kompetencji dydaktycznych w taki sposób, by być bardziej elastycznym, chociażby językowo, przy przyjmowaniu studentów z zagranicy polskiego pochodzenia.
W trakcie wyjazdu studyjnego przekazano Związkowi Polaków w Rumunii liczne publikacje książkowe. Udało się również podpisać na kolejne dwa lata umowę o realizowaniu praktyk dla studentów WSKSiM. Dzięki tej umowie, studenci mogą realizować praktyki w pięknej, rumuńskiej Suczawie.

Bardzo dziękujemy prezesowi Związku Polaków w Rumunii, którym jest poseł do Izby Deputowanych, Pan Ghervazen Longher, za przyjęcie i zorganizowanie tego szkolenia. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Podziękowania składamy również Pani Victorii Longher oraz Pani Elżbiecie Wieruszewskiej-Calistru za przyjęcie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia.

Wszystko dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+.

dr Jan Wiśniewski
dr Krystian Chołaszczyński