To niewielkie skandynawskie państwo leży zaledwie 300 km od zachodniej granicy Polski. Poza stolicą – Kopenhagą niewielu z nas zna inne duńskie miasta. Drugie co do wielkości miasto Danii leży na Półwyspie Jutlandzkim. W zamieszkiwanym przez ponad 200 tys. mieszkańców Aahrus mieści się 90-letni uniwersytet, który obecnie kształci 37 tys. studentów.
Uniwersytet rokrocznie zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach. W roku 2009 QS World University Ranking ogłosił Aarhus University numerem 63 na świecie oraz numerem 2 w rankingu uczelni skandynawskich, natomiast w 2010 roku uczelnia zdobyła 55 miejsce w światowym rankingu Leiden Ranking.
W programie organizowanego przez Wydział Nauczycielski Uniwersytetu Aarhus Staff Week’u wiele uwagi poświęcono duńskiemu modelowi edukacji, integracji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami oraz nauce dzięki szeroko rozumianym projektom i współpracy z lokalnymi instytucjami. Organizatorzy zaprosili nas również do dwóch szkół.
Pierwszą z nich była integracyjna szkoła podstawowa, która stara się tworzyć dogodne warunki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, aby asymilować je ze swoją grupą wiekową i przygotować do życia w społeczeństwie. Dyrektor szkoły podzielił się z nami doświadczeniem nauczania dzieci z dysfunkcjami oraz przytoczył kilka przykładów współpracy zespołu pedagogów, psychologów, dyrekcji oraz nauczycieli w szukaniu optymalnych warunków dla dzieci wymagających szczególnej troski. Zaskoczeniem niemal dla wszystkich uczestników Staff Week’u, pochodzących z 11. różnych krajów Europy, była informacja, że duńskie dzieci lubią chodzić do szkoły.
Drugą szkołą była szkoła z internatem / tzw. boarding school/, położona niedaleko miejscowości Skive na północny-zachód od Aahrus. To tutaj dowiedzieliśmy się, że uczniowie szkoły średniej przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego mają możliwość spędzić jeden rok nauki w tzw. boarding school i około 30% uczniów korzysta z tej możliwości. Pobyt w niej jest odpłatny, ale wysokość czesnego zależy od majętności rodziców. Jeśli dochód rodziców jest niski, wówczas uczeń otrzymuje dofinansowanie ze strony państwa. Boarding schools oferują nie tylko edukację na danym poziomie, ale też zakwaterowanie, całodzienną opiekę i cały szereg dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Szkoły te są bardzo cenione, ponieważ uczniowie odbywający w nich naukę, zdobywają szerokie kompetencje społeczne, pozwalające im w sposób bardziej dojrzały uczestniczyć w życiu rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.
Ponadto, w ramach dyskusji na temat integracji dzieci z dysfunkcjami, spotkaliśmy się z edukatorami, naukowcami i psychologami odpowiedzialnymi za przygotowanie i monitorowanie programu integracji w szkołach. Przy tej okazji uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniem integracji uczniów w swoich krajach ojczystych.
W czasie trwania warsztatów doświadczyliśmy współpracy szkół duńskich z lokalnymi instytucjami, takimi jak Center for Ourdoor Learning, czy lokalne muzeum The Old Village Museum. Center for Ourdoor Learning jest ośrodkiem skupiającym się na kształtowaniu kompetencji społecznych dzieci, współpracy, pracy w grupach oraz aktywnościach sportowych wzmacniających poczucie przynależności do zespołu, wspólnej odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Natomiast w Muzeum Dydaktyki w The Old Village Museum dzieci i młodzież mają możliwość poznania warunków życia ludzi z różnych epok, poprzez pobyt połączony z pracą i wykonywaniem codziennych obowiązków odpowiednich dla ich grupy wiekowej w danej epoce historycznej.
Zorganizowany przez Via University College Staff Week był doświadczeniem zupełnie oddmiennego niż polski modelu kształcenia dzieci, młodzieży i studentów. Nawiązane w czasie spotkań kontakty owocują nowymi projektami dalszej współpracy i korzystaniem z dobrych praktyk zagranicznych uczelni. Ponadto uczestnicy warsztatów byli żywo zainteresowani podpisywaniem umów w ramach programu Erasmus+, co niewątpliwie poszerzy ofertę wyjazdów naszych uczelni, zarówno dla studentów, jak i wykładowców.

dr Anna Rakowska