Zapomoga w roku akademickim 2017/2018

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy materialnej studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, ale jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

Sytuacje uzasadniające przyznanie zapomogi losowej

  • ciężka choroba studenta,
  • nieszczęśliwy wypadek studenta powodujący uszczerbek na zdrowiu,
  • śmierć lub ciężka choroba członka najbliższej rodziny studenta pozostającego we wspólnym gospodarskie domowym,
  • powódź, pożar i inne działanie siły wyższej,
  • kradzież na szkodę studenta,
  • inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej

Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Termin składania wniosków

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o zapomogę,
  • dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego (np. akt zgonu, historia choroby, itp.),
  • dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego,
  • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa do ubiegania się o przyznanie zapomogi należy udokumentować (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji losowych). Złożenie samych faktur lub rachunków bez udokumentowania (np. zaświadczeniem lekarskim, bądź innym dokumentem) faktu zaistnienia sytuacji losowej, nie stanowi podstawy przyznania zapomogi.

Wysokość zapomogi

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności związanych ze statusem materialnym wnioskodawcy oraz jego sytuacją życiową. O wysokości przyznanej pomocy decyduje Komisja Stypendialna WSKSiM.

Ważne informacje

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach zapomogę można otrzymać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o zapomogę w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Zasady te wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pytania w sprawie zapomogi prosimy kierować na adres: stypendia@wsksim.edu.pl